Vedtægter

for

Fremtidens Miljø A/S

 

1. Navn

1.1 Selskabets navn er: Fremtidens Miljø A/S.

1.2 Selskabets binavn er Future Environment A/S

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

2.2. Selskabet skal arbejde hen imod at opfylde kravet til en socialøkonomisk ansvarlig virksomhed.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabskapitalen udgør 1.604.200 DKK.

3.2 Selskabskapitalen er opdelt i A- og B-kapitalandele.

3.2.1 A-kapitalandelenes andel af den samlede selskabskapital udgør 180.000 DKK

3.2.2 B-kapitalandelenes andel af den samlede selskabskapital udgør 1.424.200 DKK

3.2.1. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.2.2. Ikke indbetalt selskabskapital kan af Selskabets bestyrelse kræves indbetalt på anfordring. Fristen for indbetaling af den ikke indbetalte selskabskapital er herefter 4 uger.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

4.1 Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2025 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK

4.2 Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved kapitalforhøjelserne i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4

4.3 Tegningskursen skal ved kapitalforhøjelserne være minimum 100, svarende til kr. 100 pr. kapitalandele á nominelt kr. 100.

4.4 Ved enhver udvidelse af kapitalen i henhold til vedtægternes pkt. 4.1 gælder herudover følgende:

 1. at de nye kapitalandele skal være B-kapitalandele
 2. at de nye kapitalandele ikke skal have særlige rettigheder,
 3. at det anføres, hvis der er indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,
 4. at der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele – herunder, at kapitalandelene ikke er omsætningspapirer,
 5. at kapitalandelene lyder på navn,
 6. at de nye kapitalandele skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige kapitalandele og andre rettigheder i Selskabet fra og med datoen for kapitalforhøjelsen, og
 7. at såfremt der forinden kapitalforhøjelsen generelt i Selskabet er gennemført ændringer i kapitalandelenes rettigheder, skal de nye kapitalandele have samme rettigheder som Selskabets øvrige kapitalandele på tidspunktet for kapitalforhøjelsen.

5. Kapitalandele

5.1 Hver kapitalandel pålydende er DKK 100 eller multipla heraf.

5.2 Kapitalandelene skal noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres på grundlag af den elektroniske postaddresse, som kapitalejeren til enhver tid har meddelt selskabet. Til denne knyttes et aktionærnummer.

5.3 Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov – herunder dato for erhvervelse, navn og bopæl for alle kapitalejere, samt evt. cvr.nr. og hjemsted, størrelsen af deres kapitalandele, stemmerettigheder, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, jf. den nuværende SEL § 52. Udenlandske ejere skal vedlægge identifikationsdokumentation.

5.4 Ejerbogen skal anføre ændringer i kapitalandelene i nummerfølge.

5.5 Enhver ændring af ejendomsret til eller pantsætning af en kapitalandel skal anmeldes til Selskabet senest to uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Der skal samtidig gives oplysninger i overensstemmelse med SEL § 52, jf. pkt. 4.2. i vedtægten.

5.6 Selskabet kan udstede ejerbeviser, herunder ejerbeviser omfattende flere kapitalandele.

5.7 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer, og ejerbeviser skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.

5.8 Enhver overgang, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

5.9 Ved enhver indførsel af rettigheder i ejerbogen udsteder Selskabet en skriftlig bekræftelse til såvel den nye som den tidligere rettighedshaver.

5.10 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, udover det i vedtægterne anførte.

5.11 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

5.12 Vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

5.13 Bortkomne kapitalandele kan ved Selskabets foranstaltning og for ejerens regning mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

5.14 Forsætlig eller grov uagtsom misligholdelse i forhold til selskabets formål anses at være omhandlet af Selskabslovens kapitel 22.

 

 6. Generalforsamlinger

6.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, eller et andet nærmere angivet sted. Bestyrelsens kan vælge at afholde en generalforsamling helt eller delvist elektronisk efter dens nærmere bestemmelse.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden seks måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning eller når det kræves af revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af kapitalejere, der ejer mindst fem procent af selskabskapitalen.

6.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel.

6.5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal fremsendes senest 2 uger efter, at kravet herom er fremsat.

6.6 Bestyrelsen indkalder til gene­ralforsamling udelukkende ved meddelelse via Selskabets hjemmeside. Dog fremsendes indkaldelse også til hver kapitalejer, som har fremsat begæring herom på den e-mail adresse, som kapitalejeren har oplyst til Selskabet. Er oplysningerne vedrørende e-mail adresse mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

6.7 I generalforsamlingsindkaldelsen skal angives hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives.

6.8 Bestyrelsen skal give meddelelse om indkaldelsen til Selskabets og, hvis Selskabet er moderselskab, til koncernens medarbejdere, hvis de har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. punktum.

6.9 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt – for den ordinære generalforsamlings vedkommende – årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelige for kapitalejerne.

6.10 En kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremkommer forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

6.11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Beretning om Selskabets virksomhed,
 2. Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion,
 3. Beslutning om resultatdisponering
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor.

6.12 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf.

6.13 Generalforsamlingen træffer be­slutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.

6.14 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.

 

7. Stemmeret

7.1 På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 1.000 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

7.2 En kapitalejer kan dog ikke udøve stemmeret for sine kapitalandele på indkaldte generalforsamlinger, såfremt kapitalejerens besiddelse af kapitalandele ikke var noteret i ejerbogen, eller meldt til selskabet med henblik på notering senest 1 uge før afholdelse af generalforsamling.

8. Udbytte

8.1 Eventuelt overskud anvendes til konsolidering af Selskabet, indtil at egenkapitalen udgør 1,5 gange selskabskapitalen. Herefter kan generalforsamlingen beslutte at udbetale indtil 25 % af det årlige overskud som udbytte, såfremt Selskabets forhold tillader det.

9. Meddelelser

9.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.

9.2 Alle kapitalejere skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

9.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion til kapitalejerne eller på Selskabets hjemmeside.

10. Bestyrelse

10.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 3-7 medlemmer.

10.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan vælges.

10.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

10.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

10.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

10.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

11. Direktionen

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af disse udnævnes til administrerende direktør.

12. Tegningsregel

12.1 Selskabet tegnes af ¦den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

13. Revisor

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.

13.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling indtil videre.

14. Årsrapport

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 01 til den 31.12. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31.12.2016.

*****

Vedtaget på Selskabets generalforsamling den 25/4  2023.

Dirigent: Lars Pedersen

Bestyrelsesformand: Kim Birkedahl