Indkaldelse til generalforsamling i Fremtidens Miljø A/S

Tid: Tirsdag 25. april 2023 kl. 19

Sted: Bagsværd eller Vanløse. Adresse meddeles de, som har tilmeldt sig generalforsamlingen senest en uge før afholdelsen på post@fremtidensmiljo.dk

 

Dagsorden:

 1. Udpegning af dirigent

 

 1. Beretning om Selskabets virksomhed

 

 1. Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Årsrapporten kan rekvireres af aktionærerne på post@fremtidensmiljo.dk

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af vedtægterne.

Desuden stiller Jan Hugo Schmidt 2 forslag til ændring af vedtægterne. Disse er anført under 5.4.x og 5.7.x nedenfor med nærmere angivelse af, at det er forslag stillet af Jan Hugo Schmidt.

 

 

 1. Formål

2.1. Selskabets formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

2.2. Selskabet skal arbejde hen imod at opfylde kravet til en socialøkonomisk ansvarlig virksomhed.

 

ændres til

 

 1. Formål

2.1. Selskabets formål er at investere i løsninger og virksomheder herunder ved besiddelse af kapitalandele i virksomheder, der vedvarende bringer menneskelig aktivitet i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed.

 

 

 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

4.1.      Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2025 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK

 

ændres til

 

 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

4.1.      Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2026 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK

 

 

5.2. Kapitalandelene skal noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov – herunder dato for erhvervelse, navn og bopæl for alle kapitalejere, samt evt. cvr.nr. og hjemsted, størrelsen af deres kapitalandele, stemmerettigheder, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, jf. den nuværende SEL § 52. Udenlandske ejere skal vedlægge identifikationsdokumentation.

5.3. Ejerbogen skal anføre kapitalandelene i nummerfølge.

 

ændres til

 

5.2.      Kapitalandelene skal noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres på grundlag af den elektroniske postaddresse, som kapitalejeren til enhver tid har meddelt selskabet. Til denne knyttes et aktionærnummer.

5.3.      Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov – herunder dato for erhvervelse, navn og bopæl for alle kapitalejere, samt evt. cvr.nr. og hjemsted, størrelsen af deres kapitalandele, stemmerettigheder, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, jf. den nuværende SEL § 52. Udenlandske ejere skal vedlægge identifikationsdokumentation.  

5.4.      Ejerbogen skal anføre ændringer i kapitalandelene i nummerfølge.

 

 

Forslag fra Jan Hugo Schmidt

5.4.x. Alle aktier, både bekræftede og ubekræftede skal fortsat være registreret i ejerbogen.

 

 

5.7.      Enhver overgang af kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

 

ændres til

 

5.7.      Enhver overgang af A-kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

5.7.1.  Undtaget herfra er overgang til livsarvinger og ægtefælle uanset om det sker ved død eller i levende live.

5.7.2.  Undtaget herfra er endvidere overgang til en kapitalejer, der i forvejen ejer A-kapitalandele, og som efter overdragelsen ikke opnår 50% eller derover af A-kapitalandelene eller på anden vis får bestemmende indflydelse.

 

 

Forslag fra Jan Hugo Schmidt

5.7.x   Bestyrelsen må ikke stille hindringer i vejen for kapitalovergange, medmindre det drejer sig om overgang af A-aktier til en aktionær der er konkurrent til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

 

 

Stavefejl rettes, så punktet herefter lyder

5.8.      Ved enhver indførsel af rettigheder i ejerbogen udsteder Selskabet en skriftlig bekræftelse til såvel den nye som den tidligere rettighedshaver.

 

 

5.9.      Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, udover det under pkt. 8.1 anførte.

 

ændres til

 

5.9.      Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, udover det i vedtægterne anførte.

 

 

5.11.    Vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

 

ændres til

 

5.11.    Meddelelse om vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne elektroniske adresser, hvorefter kapitalejeren er pligtig til at meddele oplysninger om den bankkonto, hvortil udbyttet skal overføres. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen eller om bankkonto, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

 

 

 1. Generalforsamlinger

6.1.      Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, eller et andet nærmere angivet sted.

6.2.      Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

 

 

ændres til

 

 1. Generalforsamlinger

6.1.      Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, eller et andet nærmere angivet sted. Bestyrelsens kan vælge at afholde en generalforsamling helt eller delvist elektronisk efter dens nærmere bestemmelse.

6.2.      Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden seks måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

 

 

6.13.    Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.

 

ændres til

 

6.13.    Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.

 

 

 1. Stemmeret

7.1.      På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 1.000 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

 

ændres til

 

 1. Stemmeret

7.1.      På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 20 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

 

 

 

 1. Udbytte

8.1.      Eventuelt overskud anvendes til konsolidering af Selskabet, indtil at egenkapitalen udgør 1,5 gange selskabskapitalen. Herefter kan generalforsamlingen beslutte at udbetale indtil 25 % af det årlige overskud som udbytte, såfremt Selskabets forhold tillader det.

ophæves og udgår

 

 

9.3.      Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

ophæves og udgår

 

 

Desuden foretages en redaktionel ændring af nummeringen, så disse passer med udgåede og nye paragraffer

 

 

 1. Beslutning om resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller at resultatet overføres til næste år

 

 

 1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen indstiller:              

Carsten Enemark

Kim Birkedahl

Lars Pedersen

Lars Henrik Rasmussen

 

 

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Redmark v/Thomas Amby til genvalg

 

 

 1. Eventuelt

OBS!!!

Der er udsendt udskrift af ejerbogen til alle aktionærer, så den enkelte kan se, hvordan ens ejerskab af aktier er registreret. Det er vigtigt du svarer på mailen, og dermed bekræfter dit ejerskab. Enkelte har ugyldige mailadresser, og hos andre kan udskriften være endt i spam eller lignende. Hvis du derfor ikke har modtaget udskriften, må du skrive til post@fremtidensmiljo.dk. Så sender vi en ny udskrift.