Referat fra ordinær generalforsamling 2024

 Protokollat ordinær generalforsamling 2024 i Fremtidens Miljø A/S

Tid: tirsdag d. 24. april 2024 kl. 19

Sted: Online

Referatet kan hentes som pdf ved at klikke på: Referat af ordinær generalforsamling 2024

Dagsorden:

1 Udpegning af dirigent
Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Lars Henrik Rasmussen var referent
2 Beretning om Selskabets virksomhed
Formand for bestyrelsen Kim Birkedahl forelagde beretningen, som kan ses i sin helhed i virksomhedens årsrapport.
Jens Skifter, direktør for Weed Fighter, orienterede om aktiviteter, udfordringer og mulige fremtidige projekter i WF
3 Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
  Beretningen blev godkendt og decharge meddelt bestyrelse og direktion
4 Godkendelse af annulleringen af ejerbeviser
  Bestyrelsen indstiller, at den annullering som bestyrelsen bekendtgjorde på hjemmesiden samt ved udsendelse til alle aktionærers opgivne mailadresser d. 6. januar, godkendes, idet skriftligt svar på e-mail til selskabet med angivelse af, at man anser ens ejerbeviser for annullerede, betragtes som aflevering efter selskabslovens §64.
  Dette blev enstemmigt vedtaget
5. Beslutning om resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller at resultatet overføres til næste år

  Dette blev enstemmigt vedtaget
6. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev følgende valgt (hele bestyrelsen genvalgt):

Carsten Enemark

Kim Birkedahl

Lars Pedersen

Lars Henrik Rasmussen

7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Redmark v/Thomas Amby til genvalg

  Dette blev enstemmigt vedtaget
8. Eventuelt

Carsten E. spurgte til ønsker til indholdet på FM’s hjemmeside.
Carsten M. bød ind med at den skal være opdateret med aktuelle billeder af maskinen.
Der skal være bedre og mere tydelige links til WF
FM’s historie må gerne fortælles, og meget af det er det, som står under ”ukrudtsmaskine”.
Anna-Christa Bjerg lagde også vægt på at den skulle være opdateret og afsnit overskrift skal være ”Weed Fighter” i stedet for ”ukrudtsmaskine”.
Derudover skal der være nyheder og noget om organisationen.

 

 

__________________________

Carsten Markussen

Dirigent