Tilbage til alle nyheder

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling 2023 i Fremtidens Miljø A/S

Tid: Mandag 28. august 2023 kl. 19.30
Sted: Gennemført alene på Teams efter tilmelding

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent og referent
Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at formalia var overholdt og
generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

Referent: Lars Henrik Rasmussen

2 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde genfremsat de forslag til ændring af vedtægterne, der ikke
blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i april.

2- Formål
2.1. Selskabets formål er at arbejde med løsninger og formidling, der
vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø samt
hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

2.2. Selskabet skal arbejde hen imod at opfylde kravet til en socialøkonomisk
ansvarlig virksomhed.

ændres til

2. Formål
2.1. Selskabets formål er at investere i løsninger og virksomheder herunder
ved besiddelse af kapitalandele i virksomheder, der vedvarende bringer
menneskelig aktivitet i større harmoni med natur og miljø samt hermed
beslægtet virksomhed.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser
4.1. Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til
indtil den 31. december 2025 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser
indtil nominelt 3.000.000 DKK

ændres til

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser
4.1. Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til
indtil den 31. december 2026 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser
indtil nominelt 3.000.000 DKK

5.7. Enhver overgang af kapitalandele, herunder pantsætning af
kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

ændres til

5.7. Enhver overgang af A-kapitalandele, herunder pantsætning af
kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

5.7.1. Undtaget herfra er overgang til livsarvinger og ægtefælle uanset om
det sker ved død eller i levende live.
5.7.2. Undtaget herfra er endvidere overgang til en kapitalejer, der i
forvejen ejer A-kapitalandele, og som efter overdragelsen ikke opnår 50%
eller derover af A-kapitalandelene eller på anden vis får bestemmende
indflydelse.

5.11. Vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne
adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af
mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er
forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

ændres til

5.11. Meddelelse om vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til
ejerbogen opgivne elektroniske adresser, hvorefter kapitalejeren er pligtig til
at meddele oplysninger om den bankkonto, hvortil udbyttet skal overføres.
Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af
mangelfulde oplysninger til ejerbogen eller om bankkonto, og hvis det ikke er
hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets
generalforsamling.

7. Stemmeret
7.1. På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 1.000 stemmer, mens
hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

ændres til

7. Stemmeret
7.1. På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 20 stemmer, mens
hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

8. Udbytte
8.1. Eventuelt overskud anvendes til konsolidering af Selskabet, indtil at
egenkapitalen udgør 1,5 gange selskabskapitalen. Herefter kan
generalforsamlingen beslutte at udbetale indtil 25 % af det årlige overskud som
udbytte, såfremt Selskabets forhold tillader det.

ophæves og udgår

Desuden foretages en redaktionel ændring af nummeringen, så disse passer med
udgåede og nye paragraffer

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne kom til afstemning under et.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt

Der blev igen udtrykt ønske om bedre mulighed for at handle aktier.
Kommunikationen om de ledelsesmæssige ændringer i Fremtidens Miljø og
Weed Fighter blev kommenteret.

 

Du kan hente det af dirigenten underskrevede referat her.