Tilbage til alle nyheder

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden

Ad 1) Udpegning af dirigent.

Carsten Markussen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at formalia er overholdt og generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt.

Ad 2) Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne kom til afstemning under et.
Der var 10 stemmer for vedtægtsændringerne og en der undlod at stemme. Vedtægtsændringerne blev derfor
vedtaget.

Ad 3) Eventuelt

Der var ingen forslag under eventuelt

Referent: Lars Henrik Rasmussen