Tilbage til alle nyheder

Ekstra ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fremtidens Miljø A/S

Tid: 28. august 2023 kl.19.30

Sted: Generalforsamlingen gennemføres alene elektronisk.

Deltagelse anmeldes senest 21. august på post@fremtidensmiljo.dk. Deltagerne vil derefter modtage link, som man vil kunne anvende til at koble sig på generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Udpegning af dirigent
  2. Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller en række ændringsforslag til vedtægterne.
  3. Eventuelt

Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af vedtægterne.

2. Formål

2.1. Selskabets formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

2.2. Selskabet skal arbejde hen imod at opfylde kravet til en socialøkonomisk ansvarlig virksomhed.

ændres til

2 Formål

2.1. Selskabets formål er at investere i løsninger og virksomheder herunder ved besiddelse af kapitalandele i virksomheder, der vedvarende bringer menneskelig aktivitet i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

4.1.      Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2025 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK

ændres til

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

4.1.      Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2026 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK

5.7.      Enhver overgang af kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

ændres til

5.7.      Enhver overgang af A-kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.

5.7.1.  Undtaget herfra er overgang til livsarvinger og ægtefælle uanset om det sker ved død eller i levende live.

5.7.2.  Undtaget herfra er endvidere overgang til en kapitalejer, der i forvejen ejer A-kapitalandele, og som efter overdragelsen ikke opnår 50% eller derover af A-kapitalandelene eller på anden vis får bestemmende indflydelse.

5.11.    Vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

ændres til

5.11.    Meddelelse om vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne elektroniske adresser, hvorefter kapitalejeren er pligtig til at meddele oplysninger om den bankkonto, hvortil udbyttet skal overføres. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen eller om bankkonto, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

7. Stemmeret

7.1.      På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 1.000 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

ændres til

  1. Stemmeret

7.1.      På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 20 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.

8. Udbytte

8.1.      Eventuelt overskud anvendes til konsolidering af Selskabet, indtil at egenkapitalen udgør 1,5 gange selskabskapitalen. Herefter kan generalforsamlingen beslutte at udbetale indtil 25 % af det årlige overskud som udbytte, såfremt Selskabets forhold tillader det.

ophæves og udgår

Desuden foretages en redaktionel ændring af nummeringen, så disse passer med udgåede og nye paragraffer