Master til låneaftale

Låneaftale


Mellem
Fremtidens Miljø A/S
Egebjergvej 51
8751 Gedved

e-mail: post@fremtidensmiljo.dk

CVR. Nr. 3749 7428

(Låntager)
 
Og
NN

e-mail: nn@mail

Cpr. Nr. 

(Långiver)


1.1 Långiver låner hermed X kr. til Låntager, som samtidig anerkender at skylde Långiver samme beløb.
1.2 Lånet overføres til Låntagers konto i Sparekassen Kronjylland, reg.nr.: 6191 og konto nr. 10787564, den XX 2020.
2. Lånebetingelser
2.1 Lånet er afdragsfrit indtil 12 måneder efter aftalens indgåelse, hvor det tilbagebetales. Samtidig med tilbagebetalingen tilskrives renter på 4 % p.a., som betales sammen med tilbagebetaling af lånet. Lån og renter indbetales i Långivers pengeinstitut: reg. xx Nr. konto nr. xx 
2.2 Långiver kan ikke opsige Lånet til hel eller delvis indfrielse i Låneperioden.
2.3 Lånet forfalder til fuld indfrielse ved udløbet af Låneperioden og Lånet kan herefter kræves indfriet af Långiverne ved påkrav.
2.4 Lånet kan fra Låntagers side til enhver tid indfries helt eller delvist.
3. Diverse bestemmelser
3.1 Aftalen kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres, hverken til eje eller til sikkerhed uden Långivers skriftlige accept.
3.2 Aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk.1, nr. 5.
3.3 Uanset ovenstående er Låntager forpligtet til at tilbagebetale Lånet (inklusiv eventuelle renter) i tilfælde af indledning af Låntagers likvidation, opløsning, konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.
3.4 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.
3.5 Eventuelle tvister som måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved Retten i Horsens
3.6 Aftalen underskrives i ét originaleksemplar, som opbevares af Låntager, og én kopi, som opbevares af Långiver.

Underskrifter:
 

Fremtidens Miljø A/S | Egebjergvej 51 | 8751 Gedved

Tilmeld nyhedsbrev: klik her 
Se vores facebookside her